جستجوی سریع
موضوع: نوع بودجه:
نوع فراخوان: طبقه بندی مناقصه ها:
مناقصه / مزایده گزار: طبقه بندی مزایده ها:
مبلغ از: تاریخ از:
مبلغ تا: تاریخ تا:
مناقصه های یافت شده
 عنواننوع بودجهمناقصه گزارطبقه بندیتاریخ شروعمبلغ پایه
نمایش جزئیات حفظ و نگهداری و بهبود فضای سبز نواحی 3 و 4 منطقه 3 شهرداری (نوبت اول)جاریشهرداری مرکزفضای سبز1398/02/0468,568,588,518
نمایش جزئیات حفظ و نگهداری و بهبود فضای منطقه 4 شهرداری اهواز (نوبت اول)جاریشهرداری مرکزفضای سبز1398/02/0297,461,601,616
نمایش جزئیات حفظ و نگهداری و بهبود فضای سبز نواحی 3 و 4 منطقه 8 شهرداری (نوبت اول)جاریشهرداری مرکزفضای سبز1398/02/0236,580,800,392
مزایده های یافت شده