جستجوی سریع
موضوع: نوع بودجه:
نوع فراخوان: طبقه بندی مناقصه ها:
مناقصه / مزایده گزار: طبقه بندی مزایده ها:
مبلغ از: تاریخ از:
مبلغ تا: تاریخ تا:
مناقصه های یافت شده
 عنواننوع بودجهمناقصه گزارطبقه بندیتاریخ شروعمبلغ پایه
نمایش جزئیات تامین 30 نفر نیروی انسانی بخش ستادی، خدماتی، راننده و حراست سازمان اتوبوسرانی اهواز (نوبت دوم)جاریسازمان اتوبوسرانیتامین نیروی انسانی و امور اداری1398/02/0421,076,759,012
مزایده های یافت شده