جستجوی سریع
موضوع: نوع بودجه:
نوع فراخوان: طبقه بندی مناقصه ها:
مناقصه / مزایده گزار: طبقه بندی مزایده ها:
مبلغ از: تاریخ از:
مبلغ تا: تاریخ تا:
مناقصه های یافت شده
 عنواننوع بودجهمناقصه گزارطبقه بندیتاریخ شروعمبلغ پایه
نمایش جزئیات ترمیم پیاده روهای فرسوده واقع در حوزه خدماتی منطقه یک (نوبت اول)جاریشهرداری منطقه 1فنی و عمرانی1396/08/211,091,185,425
نمایش جزئیات تکمیل زمین ورزشی محله ای در انتهای پارک سوسن در منطقه هشت شهرداری (نوبت دوم)جاریشهرداری منطقه 8فنی و عمرانی1396/08/201,911,886,569
نمایش جزئیات لکه گیری سطوح آسفالتی و ترمیم نوارهای حفاری واقع در منطقه شش شهرداری (نوبت دوم)جاریشهرداری مرکزفنی و عمرانی1396/08/204,074,048,382
نمایش جزئیات همسطح سازی درب منهولهای فاضلاب سطح معابر ، در حوزه منطقه 6 شهرداری (نوبت دوم)جاریشهرداری منطقه 6فنی و عمرانی1396/08/171,296,605,233
مزایده های یافت شده