جستجوی سریع
موضوع: نوع بودجه:
نوع فراخوان: طبقه بندی مناقصه ها:
مناقصه / مزایده گزار: طبقه بندی مزایده ها:
مبلغ از: تاریخ از:
مبلغ تا: تاریخ تا:
مناقصه های یافت شده
 عنواننوع بودجهمناقصه گزارطبقه بندیتاریخ شروعمبلغ پایه
نمایش جزئیات جدولگذاری آیلند خیابان 6 کوی مندلی و خیابان ارغوان 5 کوی گلدشت در حوزه خدماتی منطقه شش شهرداری (نوبت اول)جاریشهرداری منطقه 6فنی و عمرانی1397/11/021,046,772,100
نمایش جزئیات احداث پارک محله ای بهارستان در شهرداری منطقه4 اهواز (مرحله اول)جاریشهرداری منطقه 4فنی و عمرانی1397/10/301,067,825,576
نمایش جزئیات احداث پارک محله ای واقع در شهرک برق منازل شهرداری در شهرداری منطقه4 اهواز (مرحله پنجم)جاریشهرداری منطقه 4فنی و عمرانی1397/10/301,623,637,124
نمایش جزئیات خرید، نصب و اجرای چمن مصنوعی زمین ورزشی محله ایی انتهای پارک سوسن در منطقه 8 شهرداری (نوبت اول)جاریشهرداری منطقه 8فنی و عمرانی1397/10/301,800,000,000
نمایش جزئیات خاکبرداری و خاک ریزی نباتی در سطح منطقه دو شهرداری(نوبت دوم)جاریشهرداری منطقه 2فنی و عمرانی1397/10/301,860,127,629
نمایش جزئیات عملیات دفع آبهای سطحی میدان پلیس راه قدیم اهواز به اندیمشک در محدوده منطقه دو شهرداری(نوبت دوم)جاریشهرداری منطقه 2فنی و عمرانی1397/10/261,568,293,154
نمایش جزئیات بهسازی و بازسازی پارک لاله در منطقه 7 شهردای (نوبت سوم)جاریشهرداری منطقه 7فنی و عمرانی1397/10/261,262,182,903
نمایش جزئیات احداث، تکمیل، تجهیز و بهسازی شبکه آب خام فضای سبز در حوزه خدماتی منطقه 3 شهرداری (نوبت سوم)جاریشهرداری منطقه 3فنی و عمرانی1397/10/252,018,100,000
نمایش جزئیات ترمیم سطوح آسفالتی معابر پراکنده در حوزه خدماتی منطقه سه شهرداری اهواز (نوبت اول)جاریشهرداری منطقه 3فنی و عمرانی1397/10/251,581,033,451
نمایش جزئیات تکمیل پارک ورودی پردیس حد فاصل خیابان اصلی پردیس تا خیابان گلدسته در منطقه 5 شهرداری (نوبت دوم)جاریشهرداری مرکزفنی و عمرانی1397/10/2410,764,162,950
مزایده های یافت شده