جستجوی سریع
موضوع: نوع بودجه:
نوع فراخوان: طبقه بندی مناقصه ها:
مناقصه / مزایده گزار: طبقه بندی مزایده ها:
مبلغ از: تاریخ از:
مبلغ تا: تاریخ تا:
مناقصه های یافت شده
 عنواننوع بودجهمناقصه گزارطبقه بندیتاریخ شروعمبلغ پایه
نمایش جزئیات خرید و نصب تابلو و تجهیزات ترافیکی در حوزه خدماتی منطقه 6 اهواز (نوبت سوم)جاریشهرداری منطقه 6حمل و نقل و ترافیک1397/11/021,406,110,000
مزایده های یافت شده