جستجوی سریع
موضوع: نوع بودجه:
نوع فراخوان: طبقه بندی مناقصه ها:
مناقصه / مزایده گزار: طبقه بندی مزایده ها:
مبلغ از: تاریخ از:
مبلغ تا: تاریخ تا:
مناقصه های یافت شده
 عنواننوع بودجهمناقصه گزارطبقه بندیتاریخ شروعمبلغ پایه
نمایش جزئیات خرید،استقرار و آموزش سامانه جامع کنترل پروژه شهرداری اهواز (مرحله اول)جاریسازمان فناوری اطلاعات و ارتباطاتفناوری اطلاعات و ارتباطات1398/01/261,100,000,000
مزایده های یافت شده