جستجوی سریع
موضوع: نوع بودجه:
نوع فراخوان: طبقه بندی مناقصه ها:
مناقصه / مزایده گزار: طبقه بندی مزایده ها:
مبلغ از: تاریخ از:
مبلغ تا: تاریخ تا:
مناقصه های یافت شده
 عنواننوع بودجهمناقصه گزارطبقه بندیتاریخ شروعمبلغ پایه
نمایش جزئیات اجرای تبصره 7 ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده به منظور شفاف سازی مطالبات شهرداری اهواز از اداره مالیات بابت سال های 87 تا 97 (نوبت اول)جاریشهرداری مرکزحسابداری و مالی1397/10/29 
مزایده های یافت شده