توجه
به منظور شرکت در مناقصه ها و استعلام ها ابتدا باید در سامانه ثبت نام نمایید
ورود به فرم ثبت نام
مناقصه ها/استعلام های جدید
طبقه بندی: مناقصه گزار:
مبلغ از: مبلغ تا:
نوع بودجه:
فهرست مناقصه ها / استعلام ها
 عنوان مناقصه/استعلامتاریخ شروعتاریخ پایان
تامین 30 نفر نیروی انسانی بخش ستادی، خدماتی، راننده و حراست سازمان اتوبوسرانی اهواز (نوبت دوم)1398/02/041398/02/17
حفظ و نگهداری و بهبود فضای سبز نواحی 3 و 4 منطقه 3 شهرداری (نوبت اول)1398/02/041398/02/15
حفظ و نگهداری و بهبود فضای سبز نواحی 3 و 4 منطقه 8 شهرداری (نوبت اول)1398/02/021398/02/11
حفظ و نگهداری و بهبود فضای منطقه 4 شهرداری اهواز (نوبت اول)1398/02/021398/02/11
خرید،استقرار و آموزش سامانه جامع کنترل پروژه شهرداری اهواز (مرحله اول)1398/01/261398/02/09